Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden “ De Verbinding” van Olger Leenders

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle sessies die u als cliënt bent aangegaan met “ De Verbinding” en Olger Leenders
1.2 “De Verbinding” is gerechtigd om deze Algemene voorwaarden te wijziging en/of aan te vullen.
Deze wijzigingen worden van te voren per e-mail aangekondigd, tot uiterlijk één maand voor de beoogde ingangsdatum.

2 Tot stand komen Overeenkomst
2.1 De cliënt die heeft aangegeven advies en/of hulp te willen op het gebied van Matrix Energetics, Reconnective Healing en NLP-Coaching is op de hoogte van de geldende Algemene voorwaarden.
De overeenkomst tussen de cliënt en “De Verbinding” komt tot stand door aanvaarding van deze voorwaarden door de cliënt. Bij aanvaarding bevestigt “ De Verbinding” de Overeenkomst schriftelijk/elektronisch.
2.2 De cliënt is steeds gehouden de geldende huisregels, zoals die van tijd tot tijd in het Heart House kenbaar worden gemaakt na te leven.

3 Verplichtingen Praktijk
3.1 “ De Verbinding” zal de diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze mondeling zijn afgesproken.
3.2 Voor zover de diensten worden verricht op het terrein van het Heart House is de cliënt gehouden de vastgestelde huisregels na te leven.
3.3 De praktijkhouder houdt een dossier over de cliënt bij.
3.4 De door de praktijkhouder geregistreerde gegevens zijn niet zonder toestemming van de cliënt in te zien door derden en zullen ook niet zonder uw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat:
a. Het noodzakelijk is voor een goede voortzetting van de ingestelde sessie van de cliënt. Voordat de gegevens aan een andere partij worden medegedeeld wordt de cliënt hiervan op de hoogte gesteld en is de cliënt in de gelegenheid om dit te verbieden. Indien de cliënt gebruik maakt van diensten van collegae van “ De Verbinding” gelden op dat moment de regels van die partner op het gebied van privacy.
b. “ De Verbinding” hier wettelijk toe verplicht wordt of indien dit noodzakelijk is om de rechten van cliënten van “ De Verbinding” of om de rechten van de Praktijk te beschermen.

4 Verplichtingen cliënt
4.1 Cliënt is verplicht om de praktijkhouder naar beste weten inzicht te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de sessie.
4.2 Cliënt zal zich indien nodig, op verzoek van de praktijkhouder te identificeren.
4.3 Indien cliënt verhinderd is een afspraak met “ De Verbinding” na te komen dan zal hij de afspraak tijdig, te weten in ieder geval 24 uur van te voren, afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd zullen in rekening worden gebracht.
4.4 Een afspraak kan worden verzet of geannuleerd indien de tijd van uitloop van de voorgaande sessie langer bedraagt dan de helft van de voor die afspraak gereserveerde tijd, tenzij er sprake is van een uitloop als gevolg van het moeten verlenen van spoedeisende hulp.
4.5 Cliënt dient zich altijd te houden aan de instructies van de praktijkhouder.

5 Betaling
5.1 De verantwoordelijkheid tot betaling ligt te allen tijde bij de cliënt .
5.2 De factuur van de praktijkhouder voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dient na de sessie te worden voldaan. Blijft betaling na de sessie uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 14de dag na factuurdatum. Als factuurdatum geldt de dag van de sessie. De cliënt ontvangt de factuur per mail of per post.
5.3 Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is “ De Verbinding” gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Voorts zal “ De Verbinding” het recht hebben de verdere sessies op te schorten totdat volledig is betaald. Als een verzuim eenmaal is ingetreden, is “ De Verbinding” ook steeds gerechtigd betaling vooraf te verlangen.
5.4 Indien de cliënt in verzuim verkeert, is “ De Verbinding” gerechtigd per nota administratie kosten in rekening te brengen voor een bedrag van € 25,-. Ook is het gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen per nota minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van€ 75,- (alles exclusief omzetbelasting waar deze verschuldigd is).

6 Privacy
6.1 Alleen gegevens die te maken hebben met de sessie worden in het EPD-dossier opgeslagen.
6.2 Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven aan derden, nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt aan derden.

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring
7.1 “De Verbinding” is de enige opdrachtnemer uit hoofde van de sessies, en is enkel aansprakelijk voor aantoonbare schade welke tijdens de uitvoering is toegebracht aan de cliënt en die te wijten is aan de nalatigheid van de praktijkhouder. De cliënt is verplicht deze schade zo spoedig mogelijk na ontdekking bij de praktijkeigenaar kenbaar te maken op straffe van verval van zijn of haar aanspraken.

8. Disclaimer betreffende Reconnective Healing en Matrix Energetics en NLP-Coaching-sessies:
8.1 De cliënt is op de hoogte dat de praktijkhouder van “De Verbinding, Olger Leenders, niet uit hoofde van zijn andere bezigheden als Fysiotherapeut en/of Manueeltherapeut handelt en dat er als zodanig geen technieken overeenkomstig deze beroepsdomeinen worden uitgeoefend. Het staat hem vrij om andere aanvullende diensten c.q. producten tijdens de sessie voor te stellen als dit ten goede zou kunnen komen aan de cliënt. De cliënt besluit natuurlijk zelf of dat zij hier gebruik van wilt maken of niet. Voor deze diensten c.q. producten wordt een nieuwe afspraak gemaakt om verstrengeling van activiteiten te voorkomen.
8.2 De primaire focus van de sessie is om op te merken wat anders is, niet wat hetzelfde is . De praktijkhouder kan geen diagnoses bevestigen of ontkennen , noch biedt hij u bijzondere technieken aan. Hij kan geen aanbevelingen doen betreffende de sessie anders dan op basis van grond van richtlijnen van het gezonde verstand. Deze sessie is niet ter vervanging van medische behandelingen , therapie of medicijnen . Matrix Energetics, Reconnective Healing en NLP-Coaching zijn niet geconstrueerd als het beoefenen van de geneeskunde , het helen of genezen van omstandigheden. Hij kan geen specifieke resultaten beloven en hij claimt tevens niet het uitvoeren van genezingen. Echter , als er iets is dat lijkt op een wonder of er treedt een herstel op, dan kunt u het noemen wat u maar wenst!